ระบบบันทึกแบบสอบถาม

สภาพทางเศรษฐกิจครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)